Čekija

„Et­no His­te­ria” jau Lietuvoje

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu vie­ši pa­šė­lu­sią tau­tų mu­zi­kos sin­te­zę ku­rian­čių mu­zi­kan­tų še­še­tu­kas. Gru­pė Fe­ke­te Se­ret­lek – tarp­tau­ti­nės et­nog­ra­fi­nės mu­zi­kos sto­vyk­los „Et­no His­te­ria” da­ly­viai. Šie­met sto­vyk­la tarp­tau­ti­niu mu­zi­ki­niu ka­ra­va­nu ke­liau­ja iš Pra­hos į šių me­tų Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nę Umea Šve­di­jo­je.

Jau šio an­tra­die­nio va­ka­rą (lie­pos 22 die­ną) Fe­ke­te Se­ret­lek kon­cer­tuos Vi­dur­že­mio jū­ros re­gio­no sko­nį puo­se­lė­jan­čio res­to­ra­no „Soul & Pep­per” te­ra­so­je (Ge­di­mi­no pr. 9, Vil­nius). Kon­cer­to pra­džia 21:30.

Fe­ke­te Se­ret­lek – tea­tri­nė eks­pe­ri­men­ti­nė folk gru­pė iš Pra­hos (Če­ki­ja). Pra­hos tea­tro aka­de­mi­ją (DA­MU) bai­gu­sių ak­to­rių še­še­tu­kas tra­di­ci­nę pa­sau­lio mu­zi­ką pa­ver­čia ori­gi­na­lio­mis ir spal­vin­go­mis kom­po­zi­ci­jo­mis.

Fe­ke­te Se­ret­lek – tai: Ma­ti­jas Sol­ce (Slo­vė­ni­ja) – kom­po­zi­ci­ja, akor­deo­nas, vo­ka­las; Pa­vol Smolá­rik (Slo­va­ki­ja) – kon­tra­bo­sas, vo­ka­las; Jan Me­du­na (Če­ki­ja) – tri­mi­tas, vo­ka­las; Anič­ka Bubní­ková (Če­ki­ja, Ru­si­ja) – vio­lan­če­lė, vo­ka­las; Jiří N. Jelí­nek (Če­ki­ja) – smui­kas, vo­ka­las; Ivo Sedlá­ček (Če­ki­ja) – ka­ho­nas.

Pir­ma­die­nio va­ka­rą mu­zi­kan­tai kon­cer­ta­vo gan at­okiai nuo Vil­niaus cen­tro esan­čia­me, bet vis daž­niau įdo­mių ren­gi­nių pa­siū­lan­čia­me Kir­ti­mų kul­tū­ros cen­tre, o ry­toj (lie­pos 23 die­ną) mu­zi­kan­tai pa­si­ro­dys Kel­mė­je vyk­sian­čia­me fes­ti­va­ly­je „Et­no Is­tre­ri­ja”.

Tarp­tau­ti­nė et­nog­ra­fi­nės mu­zi­kos sto­vyk­la „Et­no His­te­ria” jau de­šimt­me­tį su­bu­ria mu­zi­kan­tus iš įvai­rių pa­sau­lio ša­lių bend­ram kū­ry­bi­niam pro­ce­sui Slo­vė­ni­jos kal­nuo­se, ku­ris vė­liau pri­sta­to­mas ke­liau­jan­čia­me fes­ti­va­ly­je. Fes­ti­va­lio mi­si­ja – ska­tin­ti tarp­tau­ti­nės mu­zi­kos pa­ži­ni­mą bei su­ma­žin­ti eg­zis­tuo­jan­čias ri­bas tarp pro­fe­sio­na­laus ir liau­dies me­no. „Et­no Is­te­ri­ja” links­mai ir kū­ry­biš­kai da­li­na­si tra­di­ci­nės mu­zi­kos pa­vel­du, kvie­čia eks­pe­ri­men­tuo­ti, kur­ti ir skleis­ti gy­vą­ją mu­zi­ki­nę bei šo­kio tra­di­ci­ją.

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas