Baidarėmis

Vandens turizmo maršrutas Ventos upe

vieksniai

Atsisiųsti žemėlapį

Netoli Rekčių kaimo Šiaulių r. savivaldybėje (270,8 upės kilometre nuo upės žiočių Baltijos jūroje) Ventos upė pasiekia parko direkcijai priskirtą Natura 2000 Paukščių apsaugai svarbią teritoriją (PAST) „Ventos upės slėnis“, kuri Ventos upės slėniu tęsiasi iki pat Latvijos sienos. Dar už 800 metrų upe žemyn prasideda Ventos regioninis parkas ir Ventos kraštovaizdžio draustinis. Šioje vietoje kairiajame krante upė kerta Akmenės r. savivaldybės ribą. Venta per regioninį parką teka 52,2 kilometro, o per Ventos kraštovaizdžio draustinį upės nubėga 29,2 km. Už 200 metrų upe žemyn nuo parko ribos prasideda Natura 2000 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) „Ventos upės pievos aukščiau Papilės“ plotai. Keturi atskiri šio BAST plotai yra išsidėstę abejose upės pusėse. Šis BAST upės pakrantėmis tęsiasi 7,2 kilometro. Už 1,7 kilometro nuo parko pradžios prasideda Natura 2000 BAST „Ventos upė“. BAST yra pačioje upėje ir tęsiasi 50 km. 500 metrų nuo parko pradžios upė prateka pro dešiniajame krante iškylantį Rekčių piliakalnį. 268,9 upės kilometre į Ventą įteka pirmasis intakas parke Viekvedys (dešinysis intakas). Ties 268,5 kilometru Akmenės ir Šiaulių r. savivaldybes jungia įdomus kabantis tiltas. Pirmasis kairysis intakas į Ventą įteka 263,5 upės kilometre. Ties 264,8 kilometru upė ir dešiniajame krante patenka į Akmenės r, savivaldybę. Netoli Pagamės kaimo Venta teka per 7 ha ploto tvenkinį, dešiniajame krante palikdama Rudikių malūną (kuriame dabar veikia HE), o kairiajame krante Papartinės geologinę atodangą. Už 1,5 kilometro nuo Rudikių HE užtvankos 210 metrų nuo kairiojo kranto auga valstybės saugomas Rudikių ąžuolas. Priešais Gumbakių kaimą dešiniojo upės kranto skardyje įsteigta Natura 2000 BAST „Gumbakių atodanga“. Ties 263,5 upės kilometru iš kairės pusės įteka Zubrys, o ties 257,5 km, truputį žemiau Gumbakių atodangos – Gumbakys. Apie 1 kilometrą nuo Papilės mietelio upė teka pro dešiniajame krante stovintį Augustaičių malūną ir kerta Augustaičių rekreacinę zoną. Ties Papilės miestelio riba upė prateka šalia valstybės saugomos Raudonskardžio geologinės atodangos. Pro dešiniajame krante išsidėsčiusį Papilės miestelį upė teka apie 4 kilometrus. Už pusės kilometro nuo Raudonskardžio atodangos dešiniajame krante yra valstybės saugoma Papilės juros periodo geologinė atodanga, o dar už puskilometrio – 60 metrų nuo dešiniojo kranto yra Papilės senųjų žydų kapinių likučiai. Dar už 300 metrų dešiniajame upės krante iškyla Papilės II Piliakalnis. O 500 metrų nuo piliakalnio žemyn upe – Papilės mietelį ir Daubiškių kaimą jungia įspūdingas kabantis pėsčiųjų tiltas, už 400 metrų nuo tilto kairiajame upės krante yra valstybės saugomas Jurakalnio atragis ir atodanga. Nuo atragino upe žemyn 300 metrų už 50 metrų nuo dešiniojo kranto auga įspūdinga valstybės saugoma15-kamienė liepa, o dar už 200 metrų upės kairiajame krante stūkso Papilės I piliakalnis. Už Papilės piliakalnio palei abu Ventos upės krantus trimis atskirais plotais išsidėsčiusi Natura 2000 BAST „Ventos upės pievos žemiau Papilės“. Šiuo BAST Venta teka 6,3 kilometro. Netoli Kalniškių kaimo kairiajame upės krante už 20 metrų nuo dešiniojo kranto auga valstybės saugomi daugiakamieniai uosis ir vinkšna. Už 1,3 km nuo saugomų medžių, dešiniajame upės krante įsteigta Natura 2000 BAST „Ventos upės pievos aukščiau Ventos“. Upės ilgis šioje teritorijoje – 1,5 kilometro. 245,5 upės kilometre iš dešinės pusės įteka Saldupis, o 241,9 upės kilometre – iš kairės Pelkupis. Beveik ties Ventos miesto riba baigiasi Ventos kraštovaizdžio draustinis. Upė tekėdama tarp Ventos miesto iš dešinės ir Žerkščių kaimo iš kairės, kerta Žerkščių rekreacinę zoną. Ventos upė vingiuoja apie Ventos miestą beveik 2,5 kilometro. Ties Ventos miesto pabaiga per upę nutiestas kabantis tiltas, o už 300 metrų nuo tilto 236,3 upės kilometre įteka dešinysis Ventos intakas Eglesys. Už puskilometrio nuo Eglesio žiočių dešiniajame krante, o dar už 300 ir kairiajame krante prasideda Purvėnų geomorfologinis draustinis. 234,1 upės kilometre iš kairės pusės į Ventą įteka Avižlys, prie kurio žiočių yra valstybės saugomas Avižlio atragis.

avizlio

Purvių kaimo apylinkėse dešiniajame upės kranto skardyje yra valstybės saugoma Purvių geologinė atodanga. 233 upės kilometre į Ventą iš kairės pusės įteka kitas įspūdingas upelis – Uogis. Ties Uogio žiotimis kairiajame krante Venta kerta Mažeikių rajono savivaldybės ribą. Už 300 metrų upe žemyn kairiajame krante auga įspūdinga Uogiškių dešimtkamienė liepa, o už 200 metrų tame pačiame krante yra nuostabus Kaukolinės atragis. Maždaug už 2,5 kilometro nuo atragioVenta teka šalia dešiniajame krante esančio Viliošių tvenkinio. Žemiau Viliošių tvenkinio upė baigia savo bėgimą per Purvėnų geomorfologinį draustinį. 229,4 upės kilometre iš dešinės pusės viena iš savo žiočių vagų į Ventą įteka Dabikinė, upė Mažeikių r. savivaldybės ribą kerta ir dešiniajame upės krante. Ties Dabikinė žiotimis už 300 metrų nuo dešiniojo Ventos upės kranto ŠR kryptimi yra Daubiškių dvarvietės su parku liekanos. Už 100 metrų žemyn Ventos upe į ją įsilieja ir antroji Dabikinės žiočių vaga. Abipus Dabikinės ir Ventos santakos Venta teka iš pradžių per Viliošių, o žemiau ir per Uogiškių rekreacines zonas. Pastarojoje šalia kairiojo Ventos upės kranto yra Uogiškių tvenkinys. 226,8 upės kilometre iš kairės į Ventą įteka Gaišupis, 226,1 upės kilometre iš dešinės – Kerbesas, o 224,9 upė kilometre iš dešinės – Kerbesas. Šimtas metrų iki Kerbeso žiočių, 200 metrų nuo upės dešiniojo kranto link Palnosų kaimo auga galingas Palnosų ąžuolas, o nuo to paties taško 400 metrų nuo kairiojo Ventos kranto į Santeklių kaimo pusę – valstybės saugoma Santeklių pušis. Du šimtai dvidešimt ketvirtajame Ventos upės kilometre šalia Santeklių miško ir Santeklių rekreacinės zonos iš kairės pusės į Ventą įteka stambiausias jos intakas Lietuvoje – Virvytė (Virvyčia). Už 600 metrų nuo Virvytės santakos Venta prateka šalia kairiajame upės krante esančios Juodeikių rekreacinės zonos ir dar už 750 metrų pasiekia dešiniajame krante išsidėsčiusį Viekšnių miestą. Šalia pat Viekšnių miesto, kurio didžioji dalis yra urbanistinis draustinis, Venta teka beveik 3,5 kilometro. Bėgdama Viekšnių misto pašonėje, už 700 metrų nuo miesto pradžios Venta prateka po ilgiausiu parko teritorijoje pėsčiųjų kabančiu tiltu. Dar už 100 metrų žemyn upe dešiniajame upės krante stovi mūrinis vandens malūnas, kuriame šiuo metu veikia HE. Už 1,5 kilometro nuo malūno upe žemyn apie 50 metrų nuo dešiniojo upės kranto yra senosios Viekšnių kapinės. 219,6 upės kilometre iš kairės pusės įteka Šilupis, 219,4 upės kilometre iš dešinės – Kalupis, o 219,2 upės kilometre iš dešinės pusės įteka Čekupis. Dar už 200 metrų Venta palieka Viekšnių miestą. Dar už 900 metrų BAST „Ventos upė“ pabaiga, ir dar už 300 metrų upės 217,8 kilometre Venta palieka Ventos regioninio parko ribas ir teka tolyn link Baltijos jūros.

  • Prenumeruokite naujienas

    * rodo reikiamą
    Pageidaujamas formatas